News

15. prosince 2022

Společnost Tigo Energy akvizicí společnosti FSIGHT rozšiřuje své schopnosti v oblasti analýzy energetických dat

Softwarová společnost přináší společnosti Tigo výkonné analytické a predikční funkce a nové možnosti monetizace energetických dat.
Sledujte celý webinář na vyžádání
Šipka
Společnost Tigo Energy akvizicí společnosti FSIGHT rozšiřuje své schopnosti v oblasti analýzy energetických dat

CAMPBELL, Kalifornie, 15. prosince 2022 - Společnost Tigo Energy, Inc., přední poskytovatel inteligentních řešení pro solární energii a skladování energie, dnes oznámila akvizici společnosti FSIGHT, která se zabývá analýzou energetických dat a sídlí v Hod HaSharon v Izraeli. Díky společnosti FSIGHT rozšiřuje společnost Tigo svou schopnost využívat údaje o spotřebě a výrobě energie pro výrobce solární energie a přidává výkonnou predikční platformu, která poskytuje bohaté a využitelné údaje o výkonnosti systému od sítě až po úroveň modulů. Transakce byla podepsána v úterý 29. listopadu 2022.

Společnost FSIGHT jako software jako služba (SaaS) poskytuje energetickým společnostem, nezávislým poskytovatelům energie (IPP), vlastníkům solárních zařízení, firmám EPC (Engineering, Procurement and Construction) a investorům přesný přehled o výkonnosti jejich solárních systémů, poptávce po energii, kterou tyto systémy uspokojují, a přesné prediktivní údaje o těchto systémech. Díky možnosti zavádět nové, akreční nabídky služeb poskytuje platforma FSIGHT společnosti Tigo škálovatelnou infrastrukturu pro analýzu dat a predikční engine, který urychluje zavádění a optimalizaci distribuovaných zdrojů energie (DER). Infrastruktura FSIGHT, podpořená pěti patenty a přihlášenými patenty, jakož i obchodním modelem s nízkými provozními náklady na koncové zařízení, umožňuje přesné informace o energii za měřidlem, které se rychle škálují pro projekty DER všech velikostí. Pro společnosti poskytující služby s inteligentními měřiči to znamená přesnější předpovědi dynamiky zatížení, výroby a cen, jakož i složení portfolia a možnost automatizovat seskupování zákazníků. Společnost FSIGHT, kterou v roce 2015 založili průkopníci digitální transformace energetiky Eveline Steinbergerová (Blue Minds) a Amos Lasker (Amrav Investments), v současnosti poskytuje služby významným energetickým společnostem v USA, Izraeli a střední a východní Evropě.

"Naším posláním je usnadnit přechod k energetice využitím dat k vynalézání obchodních modelů pro ekologičtější energetický trh budoucnosti a globální působnost společnosti Tigo nám umožňuje tyto cíle výrazně urychlit," řekl Evgeny Finkel, generální ředitel společnosti FSIGHT. "Díky podpoře společnosti Tigo a její rozsáhlé instalované základně budeme moci poskytovat ještě přesnější předpovědi o energetických systémech zákazníků. Jsem rád, že se mohu připojit k týmu společnosti Tigo a přinést našim zákazníkům to nejlepší z obou společností."

Pan Finkel a tým FSIGHT se připojí k týmu společnosti Tigo v izraelské Ra'ananě. Organizace zákaznické podpory společnosti FSIGHT bude v průběhu následujících týdnů a měsíců fungovat bez přerušení v rámci integrace společnosti do provozu společnosti Tigo. Obě společnosti vytvoří strukturu nového provozu tak, aby rozšířily svou kombinovanou nabídku a umožnily svým zákazníkům ještě pohodlnější nasazení přesné, škálovatelné a flexibilní prediktivní analýzy.

"Akvizice společnosti FSIGHT posiluje naši vedoucí pozici v oblasti MLPE, protože nám přináší novou vrstvu sofistikovaných nástrojů pro získávání energetických dat a možnost rozšířit naše podnikání v oblasti datových služeb v solární energetice," řekl Zvi Alon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Tigo Energy, Inc. "Díky technologii FSIGHT předpovídá umělá inteligence a strojové učení spotřebu a výrobu elektřiny jednotlivých koncových bodů nebo agregovaných portfolií, což je podle nás přínosné pro všechny zúčastněné strany v celém solárním hodnotovém řetězci. Těšíme se na další vývoj naší komplexní digitální platformy, která bude optimalizovat solární služby pro všechny strany, od uvedení do provozu až po provoz a údržbu."  

Další informace o tom, jak FSIGHT rozšíří pokročilé monitorování energie od společnosti Tigo, získáte na webináři, který je k dispozici zde, nebo si můžete domluvit exkluzivní předvedení platformy FSIGHT na adrese sales@fsight.io.

O společnosti Tigo Energy

Společnost Tigo byla založena v roce 2007 a je celosvětovým lídrem ve vývoji a výrobě inteligentních hardwarových a softwarových řešení, která zvyšují bezpečnost, zvyšují energetické výnosy a snižují provozní náklady obytných, komerčních a komunálních solárních systémů. Společnost Tigo kombinuje svou technologii Flex MLPE (Module Level Power Electronics) a solární optimalizátor s inteligentními softwarovými funkcemi založenými na cloudu pro pokročilé monitorování a řízení energie. Produkty Tigo MLPE maximalizují výkon, umožňují sledování spotřeby energie v reálném čase a zajišťují rychlé vypnutí na úrovni modulu, které vyžadují předpisy. Společnost Tigo rovněž vyvíjí a vyrábí produkty, jako jsou střídače a bateriové úložné systémy pro trh s rezidenčními solárními zařízeními plus úložné systémy. Další informace naleznete na adrese https://www.tigoenergy.com.

Kontakty pro média:

Technica Communications

Cait Caviness

408-806-9626 Ext. 9949

caitlan@technica.inc

###

Další informace a místa, kde je najdete

Toto sdělení se týká navrhované podnikové kombinace mezi společnostmi Tigo Energy, Inc. ("Tigo") a Roth CH Acquisition IV Co. ("Roth") ("podniková kombinace"). V souvislosti s podnikatelskou kombinací má společnost Roth v úmyslu předložit Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) registrační prohlášení, které bude obsahovat předběžné prohlášení o zmocnění/prospectus. Prohlášení o zmocnění/prospectus bude zaslán akcionářům společnosti Roth. Toto sdělení nenahrazuje prohlášení o plné moci/prospectus. INVESTOŘI A DRŽITELÉ CENNÝCH PAPÍRŮ A DALŠÍ ZAINTERESOVANÉ STRANY SE VYZÝVAJÍ, ABY SI PEČLIVĚ A V ÚPLNOSTI PŘEČETLI PROHLÁŠENÍ O PLNÉ MOCI/PROSPECTUS A VEŠKERÉ DALŠÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY, KTERÉ BYLY NEBO BUDOU PŘEDLOŽENY SEKCI PRO CENNÉ PAPÍRY, JAKOŽ I VEŠKERÉ ZMĚNY NEBO DODATKY K TĚMTO DOKUMENTŮM, JAKMILE BUDOU K DISPOZICI, PROTOŽE BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI TIGO, ROTH, PODNIKOVÉ KOMBINACI A SOUVISEJÍCÍCH ZÁLEŽITOSTECH. Dokumenty, které byly nebo budou předloženy Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) v souvislosti s podnikovou kombinací (až budou k dispozici), lze bezplatně získat na internetových stránkách SEC na adrese www.sec.gov. Tyto dokumenty (jakmile budou k dispozici) lze rovněž bezplatně získat od společnosti Roth na základě písemné žádosti na adrese Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660.

Účastníci zadávacího řízení

Toto sdělení není žádostí o udělení plné moci od jakéhokoli investora nebo majitele cenných papírů. Společnosti Roth, Tigo a někteří jejich ředitelé a výkonní pracovníci však mohou být podle pravidel Komise pro cenné papíry a burzy považováni za účastníky získávání plných mocí v souvislosti s podnikovou kombinací. Informace o ředitelích a výkonných pracovnících společnosti Roth a jejich vlastnictví cenných papírů společnosti Roth jsou uvedeny v dokumentech předložených SEC, včetně výroční zprávy společnosti Roth na formuláři 10-K předložené SEC dne 7. dubna 2022. V rozsahu, v jakém se vlastnictví cenných papírů společnosti Roth změnilo od doby, kdy byly uvedeny částky ve výroční zprávě společnosti Roth na formuláři 10-K, byly nebo budou tyto změny zohledněny ve výkazech o změnách vlastnictví na formuláři 4 podaném u SEC. Další informace týkající se účastníků budou rovněž zahrnuty do prohlášení/prospektivy, jakmile budou k dispozici. Jakmile budou tyto dokumenty k dispozici, lze je bezplatně získat z výše uvedených zdrojů.

Žádná nabídka ani výzva

Toto sdělení není určeno a nepředstavuje prohlášení o zmocnění ani výzvu k udělení plné moci, souhlasu nebo pověření ve vztahu k jakýmkoli cenným papírům v souvislosti s Podnikovou kombinací a nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k nabídce ke koupi nebo úpisu jakýchkoli cenných papírů ani výzvu k hlasování o souhlasu, ani nedochází k prodeji, emisi nebo převodu cenných papírů v jakékoli jurisdikci, v níž by taková nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech v takové jurisdikci.

Výhledová prohlášení

Toto sdělení obsahuje "výhledová prohlášení" ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Taková prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení o budoucích finančních a provozních výsledcích, našich plánech, cílech, očekáváních a záměrech týkajících se budoucích operací, produktů a služeb a další prohlášení označená slovy jako "pravděpodobně bude výsledkem", "očekává se", "bude pokračovat", "předpokládá se", "odhaduje se", "věříme", "zamýšlíme", "plánujeme", "předpokládáme", "výhled" nebo slovy podobného významu. Tato výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení týkající se odvětví a velikosti trhu společnosti Tigo, budoucích příležitostí pro společnosti Roth a Tigo a jejich příslušných odhadovaných budoucích výsledků a podnikové kombinace, očekávané transakce a vlastnické struktury a pravděpodobnosti a schopnosti stran úspěšně dokončit podnikovou kombinaci. Tato výhledová prohlášení vycházejí ze současného přesvědčení a očekávání našeho vedení a jsou ze své podstaty předmětem významných obchodních, ekonomických a konkurenčních nejistot a nepředvídatelných okolností, z nichž mnohé lze jen obtížně předvídat a které jsou obecně mimo naši kontrolu. Skutečné výsledky a načasování událostí se mohou podstatně lišit od výsledků předpokládaných v těchto výhledových prohlášeních.

Kromě faktorů, které byly nebo budou zveřejněny ve zprávách společnosti Roth podaných Komisi pro cenné papíry a burzy, a faktorů uvedených v jiných částech tohoto sdělení, mohou skutečné výsledky a načasování událostí způsobit, že se budou podstatně lišit od předpokládaných výsledků nebo jiných očekávání vyjádřených ve výhledových prohlášeních: (1) výskyt jakékoli události, změny nebo jiných okolností, které by mohly vést k vypovězení smlouvy o fúzi nebo by jinak mohly způsobit, že transakce v ní předpokládané nebudou uzavřeny; (2) výsledek jakéhokoli soudního řízení, které může být zahájeno proti společnosti Roth, Tigo nebo jiným osobám po oznámení podnikové kombinace a jakýchkoli konečných dohod s ní souvisejících; (3) nemožnost dokončit podnikovou kombinaci v důsledku nezískání souhlasu akcionářů společnosti Roth nebo Tigo; (4) neschopnost společnosti Tigo splnit další podmínky uzavření; (5) změny navrhované struktury Podnikové kombinace, které mohou být vyžadovány nebo vhodné v důsledku platných zákonů nebo předpisů nebo jako podmínka získání souhlasu regulačních orgánů s Podnikovou kombinací; (6) schopnost splnit standardy pro kotaci na burze v souvislosti s Podnikovou kombinací a po jejím dokončení; (7) riziko, že Podniková kombinace naruší současné plány a činnost společnosti Tigo v důsledku oznámení a dokončení Podnikové kombinace; (8) schopnost rozpoznat očekávané přínosy akvizice, která může být ovlivněna mimo jiné konkurencí, schopností společnosti Tigo růst a řídit růst se ziskem, rozšiřovat svou zákaznickou základnu, udržovat vztahy se zákazníky a dodavateli a udržet si své vedení a klíčové zaměstnance; (9) dopad pandemie COVID-19 na podnikání společnosti Tigo (včetně dopadů přetrvávajícího nedostatku v celosvětovém dodavatelském řetězci); (10) omezená provozní historie společnosti Tigo a historie čistých ztrát; (11) náklady související s podnikovou kombinací; (12) změny platných zákonů nebo předpisů; (13) možnost, že společnost Tigo bude nepříznivě ovlivněna dalšími ekonomickými, obchodními, regulačními a/nebo konkurenčními faktory; (14) odhady nákladů a ziskovosti společnosti Tigo; (15) vývoj trhů, na kterých společnost Tigo soutěží; (16) schopnost společnosti Tigo realizovat své strategické iniciativy a pokračovat v inovaci svých stávajících produktů; (17) schopnost společnosti Tigo dodržovat právní požadavky týkající se ochrany osobních údajů a zákonů na ochranu soukromí; (18) rizika kybernetické bezpečnosti, ztráty dat a další narušení bezpečnosti sítě společnosti Tigo a zveřejnění osobních údajů; a (19) riziko regulačních soudních sporů nebo řízení týkajících se produktů nebo služeb společnosti Tigo.

Skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy se mohou podstatně a potenciálně nepříznivě lišit od všech prognóz a výhledových prohlášení a předpokladů, na nichž jsou tato výhledová prohlášení založena. Nelze zaručit, že údaje obsažené v tomto dokumentu odrážejí v jakékoli míře budoucí výkonnost. Upozorňujeme vás, abyste se na výhledová prohlášení jako na předpověď budoucí výkonnosti příliš nespoléhali, protože předpokládané finanční informace a další informace jsou založeny na odhadech a předpokladech, které ze své podstaty podléhají různým významným rizikům, nejistotám a dalším faktorům, z nichž mnohé jsou mimo naši kontrolu. Veškeré informace uvedené v tomto sdělení hovoří pouze k datu tohoto sdělení v případě informací o společnostech Roth a Tigo nebo k datu těchto informací v případě informací od jiných osob než společností Roth a Tigo a odmítáme jakýkoli záměr nebo povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení v důsledku vývoje, který nastane po datu tohoto sdělení. Prognózy a odhady týkající se odvětví a koncových trhů společnosti Tigo vycházejí ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, nelze však zaručit, že se tyto prognózy a odhady ukáží jako zcela nebo zčásti přesné. Roční, proforma, předpokládaná a odhadovaná čísla jsou použita pouze pro ilustraci, nejsou prognózami a nemusí odrážet skutečné výsledky.

Sdílet

Zpravodajské články

ZOBRAZIT VŠE
Předchozí
Další

Příspěvky na blogu

ZOBRAZIT VŠE
Předchozí
Další
Přihlaste se k odběru našeho newsletter
Děkujeme vám za registraci!
Ups! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.